AHSV.dk (arkiv)

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning

Stacks Image 11517
Ekstraordinær generalforsamling 2022
Download referatet her (25. August 2022)
Odense, den 26. juli 2021

AHSV – Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
Ordinær generalforsamling afholdes Torsdag den 19. august 2021 kl. 19.00 i Otterup Hallen

Download dagsorden ved at klikke her.

28/03-2020: COVID-19 udsætter general-forsamlingen for AHSV og HSSF.Til medlemmer af Andelsforeningen Hasmark Strands Vandforsyning

På baggrund af den situation Danmark befinder sig i, har bestyrelsen valgt at følge de forholdsregler, regeringen har vedtaget. Det vil sige en begrænsning af mødeaktiviteter med mere.

Det medfører, at vi ikke vil være i stand til af afvikle bestyrelsemøder og en planlagt generalforsamling her i foråret.

Vi vil komme tilbage med et nyt mødetidspunkt på generalforsamling, når forholdene er normaliseret. Det vil blive indkaldt med de varsler som er gældende for indkaldelser til generalforsamling.

Indtil da: Pas på jer selv og jeres familier.

Bestyrelsen
Den 28. Marts 2020

NB! Det betyder, at HSSFs generalforsamling udsættes tilsvarende.
Referat af den ordinær generalforsamling, 20. august 2020 kl. 19.00.Download referatet af generalforsamlingen ved at klikke her.
Ordinær generalforsamling afholdes d. 20. august 2020 kl. 19.00 Odense, den 21. juli 2020

AHSV – Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
Ordinær generalforsamling afholdes Torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 i Otterup Hallen

Download dagsorden ved at klikke her.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabet for 2019.
Regnskabet med budget 2020 udleveres ved indgangen.
Interesserede kan rekvirere regnskabet hos kassereren,
John Barrett, Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M.
4. Budget 2020.
5. Indkomne forslag. (Vedtægtsændringer senest 1. marts).
Øvrige indkomne forslag skal være formanden i hænde senest
mandag den 6. august kl. 18.00.
(Form. Villi Skov, Løkkevænget 5, 5450 Otterup
mail-adr.: villi.s@jubii.dk)
Evt. indkomne forslag uddeles på generalforsamlingen og vil kunne ses på www.ahsv.dk.
6. Valg af:
A. Kasserer, på valg er John Barrett (modt. ikke genvalg).
B. 3 bestyrelsesmedl., på valg efter tur er Hans Nylandsted
Andersen, Paul Kildemoes (modtager genvalg)
og Bente Schou (modtager ikke genvalg).
C. 1 bestyrelsessupp., på valg efter tur er Tom Knudsen.
(modtager genvalg).
D. 1 reg. revisor, nuværende er
Reg. revisor MS-Revision ApS, Otterup (modtager genvalg).
E. 1 kritisk revisor, på valg efter tur er Preben Rosendal
(modtager genvalg).
F. 1 revisorsuppleant, på valg efter tur er Ole Skjoldborg Larsen (modtager genvalg).
7. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
28/03-2020: COVID-19 udsætter general-forsamlingen for AHSV og HSSF.Til medlemmer af Andelsforeningen Hasmark Strands Vandforsyning

På baggrund af den situation Danmark befinder sig i, har bestyrelsen valgt at følge de forholdsregler, regeringen har vedtaget. Det vil sige en begrænsning af mødeaktiviteter med mere.

Det medfører, at vi ikke vil være i stand til af afvikle bestyrelsemøder og en planlagt generalforsamling her i foråret.

Vi vil komme tilbage med et nyt mødetidspunkt på generalforsamling, når forholdene er normaliseret. Det vil blive indkaldt med de varsler som er gældende for indkaldelser til generalforsamling.

Indtil da: Pas på jer selv og jeres familier.

Bestyrelsen
Den 28. Marts 2020

NB! Det betyder, at HSSFs generalforsamling udsættes tilsvarende.
Dato for generalforsamling 2019
Tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 19.00
i Otterup-Hallen.
Indkaldelse 2019
Stacks Image 11464
Indkomne forslag 2019 (nyt)
AHSV arbejder på sigt frem imod en fusion mellem Hasmark bys vandværk og Otterup vandværk.

Bestyrelsen er opmærksom på at vedtægternes §5 og 6 skal følges hvis dette skal gennemføres.

Begrundelse:
Grundet overskridelse af grænseværdier af pesticider, er det blevet pålagt os at skaffe rent vand. Som formanden nævnte, er der forskellige scenarier for at opnå dette. Bestyrelsens holdning er at på sigt vil lovkrav inden for vandsektoren kræve at de enkelte enheder bliver større, for at opfylde administrative krav til dokumentation for at leverer rent vand.

Ved en fusion vil vi i fællesskab kunne skabe en større enhed, der kan opfylde disse krav. Otterup vandværk er samtidig i besiddelse af vandressourcer af meget høj kvalitet, og i mængder der kan dække hele området.

Derfor indstiller bestyrelsen til, at medlemmerne stemmer for vores forslag.

§ 5.
Ændringer af vedtægter kan kun foretages, når mindst 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Opnås

dette flertal ikke, kan bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, hvor det ikke vedtagne vedtægtsændringsforslag kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 50 andelshavere skriftligt fremsender begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som en ordinær.

§ 6.
Ophævelse af selskabet kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor mindst 3/4 af andelshaverne stemmer herfor, og under forudsætning af, at alle indgåede forpligtelser af enhver art er indfriet.
således vedtaget på generalforsamlingen den 29. maj 1974 med ændringer, besluttet på general- forsamlingerne den 13. maj 1986, 2. maj 1989, 4. maj 1998 og 9. maj 2007.

Bestyrelsen i AHSV
Medlems-forslag

Da jeg har store vanskeligheder med de nye målerbrøndes tænd-sluk-håndtag, som hos mig kører så stramt, så de ikke kan drejes med håndkraft - vil jeg gerne have dette problem behandlet på generalforsamlingen.

Det er samtidig en klage over kvaliteten eller mangel på samme i den forbindelse.

Selve brønden og det stativ, der holder åbne-lukke-håndtagene er noget vakkelvorent. Det er måske uden betydning, men alligevel får jeg følelsen af at det er noget discountbiks, der har erstattet min tidligere vandmålerbrønd, som jeg var glad for og som var nem at skrue på trods af den havde stået der fra da huset blev bygget i 1972.

Jeg kan ikke dreje håndtagene og ville gerne, hvis jeg kunne have min gamle vandmålerbrønd tilbage. Jeg mener det er foreningens ansvar at sørge for at det virker. Og med virker mener jeg ligeså godt som før og ikke ringere end før.

Når så nu at uheldet er sket - at det er noget efter min mening biks, der er sat op som erstatning for den gamle, mener jeg foreningen må uddele gratis nøgler til husstande, der har de vanskeligheder, som jeg har med min.

Den nuværende løsning med at kunne hente en nøgle til låns - kan jeg ikke tilslutte mig - da jeg somme tider kommer til sommerhuset måske 20 min før, der kommer gæster, og så har jeg ikke tid til at køre/gå efter en nøgle,, der hænger et sted på østre strandvej.

De sommerhuse, der aldrig slukker for vandet - oplever det jo sjældent. Men jeg er der ikke så tit i sommerhuset, og tænder og slukker måske oftere. Jeg tænker også på de ældre f.eks. enlige damer, som kommer til deres sommerhus - for dem er det også en skidt løsning tænker jeg. ,

Det må kunne fikses.

Venlig hilsen
Ditte Nilsson
Slusevej 7
Hasmark Otterup

Mads Hansensgade 14
5690 Tommerup
mobil 40443110
Dato for generalforsamling 2018
Onsdag den 9. maj 2018 kl. 19.00
i Otterup-Hallen.
Indkaldelse 2018
Stacks Image 11397
Indkomne forslag 2018
Ingen
Dato for generalforsamling 2017
Torsdag d. 18. maj 2017 kl. 19.00
i Otterup-Hallen.

Indledning ved Nordfyns Kommune ang. affaldssortering.
Indkaldelse 2017
genral2017
Indkomne forslag 2017
Ingen
Dato for generalforsamling 2016
19. maj generalforsamling, Otterup. kl. 19. Otterup Hallen.
Indkaldelse 2016
Stacks Image 10505
Indkomne forslag 2016
Stacks Image 10507
Dato for generalforsamling 2015
Generalforsamling i Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
Tidspunkt: 21 maj 2015 kl. 19.00.
Sted: Hasmark Strand Camping
Indkaldelse 2015
Stacks Image 617
Klik her for at åbne / hente indkaldelsen som en pdf-fil.
Indkomne forslag 2015
Forslag pr. 25. april 2015

Fremsend fremover indkaldelser – referater og anden information pr. e-mail.
Der kan spares meget arbejde – penge på den måde.
Folk der ikke er på nettet skal selvfølgelig kunne få det pr. post fremover.

Indsendt: d. 25-04-2015

Lene Kurt Hansen
Ausasvej 5
5450 Otterup
Dato for generalforsamling 2014
Generalforsamling i Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
Tidspunkt: 21 maj 2015 kl. 19.00.
Sted: Hasmark Strand Camping
Indkaldelse 2014 (pdf)
generalforsamling_indkaldelse14
Indkomne forslag 2014
Hasmark den 25.2.2014

Til AHSV’s bestyrelse!

Hermed fremsendes et forslag til vedtægtsændringer for AHSV.

I § 4 foreslås at pkt. 4 i dagsordenen for generalforsamlingen får flg. nye ordlyd:
“Godkendelse af bestyrelsens forslag til takstblad og budget”.

Med venlig hilsen
Frede Ingemann Jensen
Birkevej 14, 5450 Otterup
Stacks Image 1208
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver