AHSV.dk (arkiv)

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning

Generalforsamling i AHSV

Stacks Image 11718
Ordinær generalforsamling afholdes d. 20. august 2020 kl. 19.00 AHSV – Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
afholder ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 i Otterup Hallen.

Download dagsorden ved at klikke her.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabet for 2019.
Regnskabet med budget 2020 udleveres ved indgangen.
Interesserede kan rekvirere regnskabet hos kassereren,
John Barrett, Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M.
4. Budget 2020.
5. Indkomne forslag. (Vedtægtsændringer senest 1. marts).
Øvrige indkomne forslag skal være formanden i hænde senest
mandag den 6. august kl. 18.00.
(Form. Villi Skov, Løkkevænget 5, 5450 Otterup
mail-adr.: villi.s@jubii.dk)
Evt. indkomne forslag uddeles på generalforsamlingen og vil kunne ses på www.ahsv.dk.
6. Valg af:
A. Kasserer, på valg er John Barrett (modt. ikke genvalg).
B. 3 bestyrelsesmedl., på valg efter tur er Hans Nylandsted
Andersen, Paul Kildemoes (modtager genvalg)
og Bente Schou (modtager ikke genvalg).
C. 1 bestyrelsessupp., på valg efter tur er Tom Knudsen.
(modtager genvalg).
D. 1 reg. revisor, nuværende er
Reg. revisor MS-Revision ApS, Otterup (modtager genvalg).
E. 1 kritisk revisor, på valg efter tur er Preben Rosendal
(modtager genvalg).
F. 1 revisorsuppleant, på valg efter tur er Ole Skjoldborg Larsen (modtager genvalg).
7. Eventuelt.


Odense, den 21. juli 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vandafgift ved lækager

Stacks Image 11728
Efter de sidste dages usædvanlige hårde frost skal vi hermed lige orientere om reglerne for eftergivelse af den statslige vandafgift, hvis der er opstået vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer.

Hvis betingelserne for eftergivelse er opfyldt, og AHSV vælger at eftergive statsafgiften og moms, er AHSV også forpligtiget til at eftergive AHSVs udgift.

Det er helt op til AHSV at vurdere, om man vil eftergive vandspild.Ansøgning
Ansøgningen skal udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden.

Det er AHSV, der enten afviser eller godkender, at vandspildet skyldes en skjult lækage.

Hvis ansøgningen godkendes, skal kravet om eftergivelse trækkes fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko på 300 kbm.
Betingelsen for at eftergive vandafgiften er, at AHSV selv eftergiver vores andel af udgiften.

Vandspild
Vandspild hos forbrugeren er et problem, som i høj grad kan undgås ved simple procedurer:

- Hovedhanen lukkes, når huset forlades i længere tid.
- Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simpelt skema.

Det hindrer ikke vandspild, men er godt materiale, hvis uheldet skulle ske.

Når Du første gang efter vinterperioden åbner hovedhanen, så kontroller, at der ikke er utætheder. Det anbefales at se, om måleren kører rundt, når alle haner i huset er lukket.

Indkaldelse

Stacks Image 11752

Ekstraordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. august 2022 kl. 19.00 i Valhalla, First Camp Hasmark Strand

1. Valg af dirigent.
2. Vedtægtsændring i AHSV § 6.
3. Nedlæggelse af AHSV.Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Vedtægtsændring i AHSV § 6.

Gammel ordlyd.
Ophævelse af selskabet kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor mindst 3/4 af andelshaverne stemmer herfor, og under forudsætning af, at alle indgåede forpligtelser af enhver art er indfriet. Således vedtaget på generalforsamling den 29. maj 1974 med ændringer, besluttet på generalforsamlingerne den 13. maj 1986, 2. maj 1989, 4. maj 1998 og 9. maj 2007.

Ny ordlyd.
Ophævelse af selskabet kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte andelshavere stemmer herfor, og under forudsætning af, at alle indgåede forpligtelser af enhver art er indfriet. Således vedtaget på generalforsamling den 29. maj 1974 med ændringer, besluttet på generalforsamlingerne den 13. maj 1986, 2. maj 1989, 4. maj 1998 og 9. maj 2007. 25 august 2022.

3. Nedlæggelse af AHSV.
Nedlæggelse af Andelsselskabet Hasmark Strand Vandforsyning. Dette træder i kraft såfremt efterfølgende
fusion mellem AHSV og HV bliver godkendt. Dette kræver 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Derefter:

Ekstraordinær generalforsamling med henblik på fusion af de to Andelsselskaber AHSV og HV,
hvor Andelsselskabet Hasmark Vandværk bliver det forsættende selskab.

Med følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (vedlagt)
• Regnskab (Ikke aktuelt)
• Behandling af andre indkomne forslag
• Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse (ikke aktuelt)
• Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen ifølge vedtægter.
• Valg af revisorer og revisorsuppleanter ifølge vedtægter.
• Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelserne i
AHSV og HV

Seneste opdateringer

Stacks Image 11590
På www.ahsv.dk kan du læse om bl.a. vandkvalitet, andelsbevis, selvaflæsning samt Hasmark-bladet. Du finder også en side med stemningsbilleder fra Hasmark samt en video fra stormen i 1945.

Vagttelefon ved akutte sprængninger: Tlf. 66 18 25 54.

Info om og fra bestyrelsen, takster, generalforsamling, andelsbeviset, nyttig info m.m. Se i menuen ovenfor.

Husk måleraflæsning.

Måleraflæsning

Stacks Image 11596
Klik på 'Vis mere' og følg vejledningen, når du skal indberette din måleraflæsning.Selvaflæsning – klik her. og læs mere om selvaflæsning.

Direkte link til selvaflæsning: http://ahsv.vandnet.dk

Mvh
Bestyrelsen

Hjertestarter

Stacks Image 11600
Hjertestarteren fines på (A) Strandoasens toiletbygning.Stiftelsen Hofmannsgave ved godsforvalter Dennis Stentebjerg Hansen har købt 3 hjerte-startere og de er placeret:

Ved (B) toiletbygningen på P-pladsen ved Halshusene. Ved (C) toiletbygningen ved vendepladsen for enden af Østerballevej. På (D) Hofmansgave Gods.

I forvejen er der i området yderligere 2 hjertestartere: (E) Den store gård i Hasmark by, Hasmark Gade 27, 5450 Otterup (F) Hasmark Strand Feriepark (receptionen). Tilgængelig, når Campingpladsen har åben.

Flytning og ejerskifte

Stacks Image 11594
Husk at melde flytning og ejerskifte!

Se her hvordan.Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til Otterup Vandværk, som laver en opgørelse. HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte.

Gå til flyttemeddelelse.
Meddel salg af sommerhus.

M@il

Stacks Image 11604
Kære Forbruger

Vi mangler din mail-adresse!For at spare porto til udsendelse af aflæsningskort, indkaldelse til generalforsamling m.m. og for, at vi hurtigt kan komme i kontakt med Dem, vil vi bede Dem oplyse Deres e-mailadresse og telefonnummer. Dette kan gøres ved at sende en e-mail til otterupvand@ahsv.dk eller ringe til Otterup Vandværk på tlf. 64 82 11 50

På forhånd mange tak.
Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning

Problemer med hovedhanen

Stacks Image 11602
Har du besvær med at lukke/åbne din hovedhane i målerbrønden?

Vi har nu fået fremstillet et antal nøgler til afhjælpning af de vandlåse som er blevet for genstridige.Det er et stykke plastrør som skal sættes ned over håndtagene i målerbrønden og som så skal drejes ved hjælp af en skruetrækker eller lignende.

Hvis du har en af disse genstridige haner kan du hente en nøgle hos formanden Villi Skov, Løkkevænget 5, Hasmark.

Er der ikke nogen til stede tager du blot en af nøglerne, som står ud mod vejen.

God fornøjelse.

Information fra formanden

Stacks Image 11608
Formanden informerer...Som formand for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning vil jeg gerne informere om følgende:

De, som får vand fra Hasmark Vandværk I/S skal vide, at der ved en prøve er konstateret desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Der er fundet 0,13 mikrogram/ liter, grænseværdien er 0,10

Stoffet stammer fra chloridazon, som blev brugt som ukrudts middel i løg og roer m.v. Indtil midt i 90'erne.

Henning Hansen
Formand

Miljøstyrelsen

Stacks Image 11610
Nedenstående fakta er fra Miljøstyrelsens informations meddelelse: FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko
Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien. Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.

I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.

Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

Miljøpladser

Stacks Image 11612
Miljøpladser til affald

Nordfyns Kommune ønsker at køre et forsøg med indsamling af affald fra sommerhuse på centrale miljøpladser. Vi søger derfor efter grundejerforeninger, der vil deltage i forsøget.

I forsøgsperioden skal du aflevere dagrenovation og affald til genbrug på miljøpladserne – og det samme skal lejere af dit sommerhus. Miljøpladserne bliver placeret i samråd med grundejerforeningerne.

Læs / download folderen.

folder-nordfynskom-affald

Redningsnumre

Klik på billedet med veje og redningsnumre-skilte, for at vise se i større størrelse.
Stacks Image 11629

Vejret

Stacks Image 11606
Her kan du se om du skal finde gummistøvler eller stråhatten frem - når du er i Hasmark. Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk
Målinger seneste 24 timer (DMI)
Vandstanden (DMI)
Stacks Image 11480
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver